Cene in naročilo EI ?

6• Cena izdelave in izdaje EI je določena na podlagi 68.d člena Energetskega zakona z uredbo o določitvi najvišjih cen za izdajo energetske izkaznice. Cenosestavljastrošek izdaje EI in njene pristojbine za vpis v register. V to ceno niso vključeni potni stroški izdelovalca EI in dodatki zaradi nepopolne dokumentacije o stavbi. Cene ne smejo presegati določenih cen z veljavno uredbo.
• Na spletni strani pristojnega Ministrstva za infrastrukturo so objavljene vse uredbe:
http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetske-izkaznice-stavb/
• Strošek izdelave EI mora plačati lastnik oziroma lastniki stavbe.
• Strošek izdelave EI izkaznice se šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.

EI se izdela in izda, ko prejmemo popoln obrazec za Zahtevo po izdelavi EI, ki je določen s pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaje EI na spletnem naslovu:
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2012-093-03613-OB~P004-0000.PDF#!/pdf

Naročnik mora priskrbeti in omogočiti izdelovalcu EI:
• Izpolnjeno in podpisan obrazec za Zahtevo po izdelavi EI.
• Vpogled v projektno dokumentacijo stavbe (PID, PZI, PGD, Elaborat gradbene fizike).
• Priskrbeti vse račune za porabljene energente v primerunestanovanjske stavba.
• Omogočiti vstop v prostore stavbe za natančen ogled objekta, da se preveri skladnost posredovane dokumentacije.