Vrste EI?

4EI se izdelajo za sledeč stavbe:
• Stanovanjske.
• Nestanovanjske.

Na voljo sta dve metodologiji izdelave energetske izkaznice:
• Računska energetska izkaznica(rEI)
Izdela se za vse novozgrajene in obstoječe stanovanjske stavbe.
rEI se lahko izdela za posamezni del stavbe (stanovanjsko enoto), če uporablja ločen ali skupni ogrevalni sistem (v skladu s pravilnikom UL RS, št. 92/2014 ) .
rEI stavbo razvrsti v razred energetske učinkovitosti ( A1, A2, B1, B2, C, D, E, F, G ).
Na razred energetske učinkovitosti vplivajo lastnosti stavbe (sestava zunanjih sten/tal/stropov, stavbno pohištvo, ogrevalni/prezračevalni sistem itd..)

• Merjena energetska izkaznica (mEI)
Izdela se za obstoječe nestanovanjske stavbe (poslovne in javne), ki sov uporabi vsaj 1 leto.
mEI stavbi določi energetske kazalnike, ki se pridobijo na podlagi izmerjenih vrednosti porabe energije, za obdobje zadnjih treh zaključenih koledarskih let.V določenih primerih in po priporočilih stroke se za nestanovanjske stavbe, ki so na novozgrajene oz. so v uporabi manj kot 5 let izdela rEI.